INPERKEN RECHTEN VAN VLUCHTELINGEN ZINLOOS

Uit recente berichten in de media blijkt dat onze regering de rechten van vluchtelingen drastisch wil inperken. En dat terwijl België een belangrijke instroom van vluchtelingen kent. Dit komt een efficiënt asiel– en integratiebeleid niet ten goede. Net nu daar zo een hoge nood aan is. 60% van de mensen op de vlucht die in België aankomen, krijgt hier ook effectief bescherming.. Ze krijgen dan de status van vluchteling of subsidiaire bescherming (oorlogsvluchteling).

Als antwoord op het stijgend aantal vluchtelingen verwacht je een sterker beleid. Toch wil de regering maatregelen nemen die het verblijfsrecht inperken en de voorwaarden voor gezinshereniging voor erkende vluchtelingen drastisch verstrengen. Deze zullen een tegengesteld effect hebben: een minder goede integratie van vluchtelingen.

VERKORTEN VERBLIJFSRECHT

Als iemand het statuut van vluchteling krijgt, is zijn of haar verblijfsrecht in België onbeperkt in de duur. De regering wil deze duur nu beperken. Het verblijfsrecht zou dan wel vernieuwd kunnen worden moest de situatie in het herkomstland nog altijd onveilig zijn voor de vluchteling. De ervaring leert ons dat de situatie in herkomstlanden zelden snel stabiliseren en terug veilig zijn voor de vluchteling waardoor heel wat verblijfsstatussen zullen verlengd moeten worden.

Kijk maar naar de huidige status van subsidiaire bescherming: deze status geeft een verblijfsrecht van één jaar. Subsidiaire bescherming wordt meestal gegeven aan mensen die komen uit conflictzones (bv. oorlog in Syrië). Conflicten kunnen opgelost worden. Daarom is het verblijfsrecht steeds beperkt tot een jaar. In de praktijk merken we dat de status van subsidiaire bescherming vaak vernieuwd wordt omdat conflicten in het herkomstland nu eenmaal niet zo snel opgelost worden.

Vluchtelingen worden door deze regeringsmaatregel in een meer precaire situatie geduwd : een job of woning vinden wordt moeilijker. Het helpt hen niet om hun toekomstperspectieven te ontwikkelen, nieuwe projecten op te starten en zo hun bijdrage aan ons land te leveren.

GEZINSHERENIGING ONDER VUUR

Op dit moment hebben mensen die de vluchtelingenstatus krijgen één jaar de tijd om gezinshereniging aan te vragen zonder aan strikte voorwaarden rond inkomen en een woning te moeten voldoen. Het gaat hierbij om het kerngezin nl. levenspartner en hun kinderen. Deze tijdspanne blijkt nu al vaak te kort om een volledig aanvraagdossier samen te stellen.

De regering wil deze termijn nu verkorten tot 3 maanden! Dit is onrealistisch kort. Hierdoor zullen gezinsleden die achterbleven in het gevaarlijke herkomstland langer gescheiden blijven van hun gezin hier. Gezinshereniging is niet alleen een recht, het is ook noodzakelijk voor de integratie van vluchtelingen. Hoe kunnen vluchtelingen denken aan hun toekomst, of een job vinden, als ze dit zonder hun gezin moet doen?

RESTRICTIEF BELEID VOOR VLUCHTELINGEN

Met deze maatregelen wil de regering tonen dan er een restrictief vluchtelingenbeleid gevoerd wordt. Maar dat heeft totaal geen zin. Deze beperkingen op verblijfsrecht en gezinshereniging zullen enkel de integratie van vluchtelingen in België hinderen.  Ook het UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie liet vorige week vrijdag nog weten zeer bezorgd te zijn over deze maatregelen met in het bijzonder de beperking op gezinshereniging. Wij vragen de regering dan ook om dringend terug te komen op deze maatregelen. En integendeel te werken aan een opvang- en integratiebeleid dat ons land waardig is.

Sommaire

Cet article est également disponible en : Frans